М, 46 настай, эмэгтэй. Хэт авиан шинжилгээгээр Бамбай булчирхайн зангилаа илэрч, TI-RADS үнэлгээгээр 4, бамбайн эластографийн шинжилгээгээр TR3 үнэлэгдсэн тул нарийн зүүт эсийн шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Эмгэг судлалын дүгнэлт: Бамбай булчирхайн медулляр карцинома