С.Сонин

МХАОНийгэмлэгийн  хүндэт ерөнхийлөгч, ШУ Академич, АУ Доктор, АУ Професор

МХАОНийгэмлэгийн  хүндэт ерөнхийлөгч, ШУ Академич, АУ Доктор, АУ Професор