35 настай эмэгтэй, урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр бамбайг шалгахад жигд бус зангилаа илрэв. Ямар өвчин бэ?